พัชรไพศาล น. (2018) “แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2”, Thai Food and Drug Journal. Nonthaburi, Thailand, 20(1), pp. 4–7. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499 (Accessed: 19 May 2024).