กิจพันธ์ พัชราพรรณ. 2018. “การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา”. Thai Food and Drug Journal 24 (2). Nonthaburi, Thailand:4-8. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219.