ผาแก้ว ปรมินทร์. 2018. “โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว”. Thai Food and Drug Journal 23 (3). Nonthaburi, Thailand:4-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013.