มะลิซ้อน นิภาพรรณ. 2018. “วัคซีนผู้สูงอายุ”. Thai Food and Drug Journal 23 (2). Nonthaburi, Thailand:11-14. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979.