ศรีมงคลกุล จิรวัฒน์. 2018. “สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม”. Thai Food and Drug Journal 23 (2). Nonthaburi, Thailand:4-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977.