หวังธีระประเสริฐ รุจิรา, and ดิษย์เมธาโรจน์ มยุรี. 2018. “ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 23 (1). Nonthaburi, Thailand:4-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934.