เตียสุวรรณ นิรัตน์. 2018. “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 22 (3). Nonthaburi, Thailand:10-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917.