เตียสุวรรณ นิรัตน์. 2018. “หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 21 (3). Nonthaburi, Thailand:14-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139040.