วงษ์พูล ณยา, and พุ่มคำ ใจพร. 2018. “การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ”. Thai Food and Drug Journal 21 (3). Nonthaburi, Thailand:9-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034.