อัศวกิจวิรี วินิต, ยูงทอง วรสุดา, อัศวเมฆิน อนันต์ชัย, and วิริยะบัญชา วิทวัส. 2018. “การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา Epoetin”. Thai Food and Drug Journal 21 (2). Nonthaburi, Thailand:65-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011.