ภูวธนานนท์ พรพิมล, and ไทยดี ภัทรนัน. 2018. “การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555”. Thai Food and Drug Journal 21 (2). Nonthaburi, Thailand:32-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994.