วงษ์พูล ณยา, พุ่มคำ ใจพร, and เทพาคำ ศิรศักดิ์. 2018. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี”. Thai Food and Drug Journal 21 (2). Nonthaburi, Thailand:10-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969.