วารสารอาหารและยา กองบรรณาธิการ. 2018. “มุมหนังสือ”. Thai Food and Drug Journal 20 (2). Nonthaburi, Thailand:85-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138737.