ภูวนาถนรานุบาล กนิษฐา, จริยะพันธุ์ วิชชุดา, and จิวะไพศาลพงศ์ ธีรนารถ. 2018. “เซลล์บำบัด”. Thai Food and Drug Journal 20 (2). Nonthaburi, Thailand:11-17. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703.