พัชรไพศาล นัยนา. 2018. “แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2”. Thai Food and Drug Journal 20 (1). Nonthaburi, Thailand:4-7. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499.