วารสารอาหารและยา ก. มุมหนังสือ. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 24, n. 3, p. 85–86, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140295. Acesso em: 22 may. 2024.