กิจพันธ์ พ. การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 24, n. 2, p. 4–8, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219. Acesso em: 29 may. 2024.