ผาแก้ว ป. โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 23, n. 3, p. 4–6, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013. Acesso em: 27 may. 2024.