ศรีมงคลกุล จ. สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 23, n. 2, p. 4–10, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977. Acesso em: 27 may. 2024.