หวังธีระประเสริฐ ร.; ดิษย์เมธาโรจน์ ม. ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 23, n. 1, p. 4–6, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934. Acesso em: 29 may. 2024.