เตียสุวรรณ น. หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 22, n. 3, p. 10–11, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917. Acesso em: 27 may. 2024.