วงษ์พูล ณ.; พุ่มคำ ใ. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 21, n. 3, p. 9–13, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034. Acesso em: 19 may. 2024.