อัศวกิจวิรี ว.; ยูงทอง ว.; อัศวเมฆิน อ.; วิริยะบัญชา ว. การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 21, n. 2, p. 65–76, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011. Acesso em: 29 may. 2024.