ภูวธนานนท์ พ.; ไทยดี ภ. การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 21, n. 2, p. 32–41, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994. Acesso em: 29 may. 2024.