วงษ์พูล ณ.; พุ่มคำ ใ.; เทพาคำ ศ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 21, n. 2, p. 10–13, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969. Acesso em: 29 may. 2024.