ภูวนาถนรานุบาล ก.; จริยะพันธุ์ ว.; จิวะไพศาลพงศ์ ธ. เซลล์บำบัด. Thai Food and Drug Journal, Nonthaburi, Thailand, v. 20, n. 2, p. 11–17, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703. Acesso em: 19 may. 2024.