วารสารอาหารและยา ก. (2018). มุมหนังสือ. Thai Food and Drug Journal, 24(3), 85–86. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140295