กิจพันธ์ พ. (2018). การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา. Thai Food and Drug Journal, 24(2), 4–8. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219