ผาแก้ว ป. (2018). โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว. Thai Food and Drug Journal, 23(3), 4–6. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013