มะลิซ้อน น. (2018). วัคซีนผู้สูงอายุ. Thai Food and Drug Journal, 23(2), 11–14. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139979