ศรีมงคลกุล จ. (2018). สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม. Thai Food and Drug Journal, 23(2), 4–10. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977