หวังธีระประเสริฐ ร., & ดิษย์เมธาโรจน์ ม. (2018). ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, 23(1), 4–6. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934