เตียสุวรรณ น. (2018). หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, 22(3), 10–11. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139917