วงษ์พูล ณ., & พุ่มคำ ใ. (2018). การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal, 21(3), 9–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139034