อัศวกิจวิรี ว., ยูงทอง ว., อัศวเมฆิน อ., & วิริยะบัญชา ว. (2018). การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin. Thai Food and Drug Journal, 21(2), 65–76. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139011