ภูวธนานนท์ พ., & ไทยดี ภ. (2018). การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555. Thai Food and Drug Journal, 21(2), 32–41. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138994