วงษ์พูล ณ., พุ่มคำ ใ., & เทพาคำ ศ. (2018). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี. Thai Food and Drug Journal, 21(2), 10–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138969