ภูวนาถนรานุบาล ก., จริยะพันธุ์ ว., & จิวะไพศาลพงศ์ ธ. (2018). เซลล์บำบัด. Thai Food and Drug Journal, 20(2), 11–17. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138703