พัชรไพศาล น. (2018). แนวทางการปฏิบัติ เมื่ออัลปราโซแลมยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2. Thai Food and Drug Journal, 20(1), 4–7. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138499