(1)
กิจพันธ์ พ. การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา. TFDJ 2018, 24, 4-8.