(1)
ศรีมงคลกุล จ. สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม. TFDJ 2018, 23, 4-10.