(1)
เตียสุวรรณ น. หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ 2018, 22, 10-11.