(1)
วงษ์พูล ณ.; พุ่มคำ ใ. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ 2018, 21, 9-13.