(1)
อัศวกิจวิรี ว.; ยูงทอง ว.; อัศวเมฆิน อ.; วิริยะบัญชา ว. การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา Epoetin. TFDJ 2018, 21, 65-76.