(1)
ภูวธนานนท์ พ.; ไทยดี ภ. การประเมินผลโครงการ อย.น้อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555. TFDJ 2018, 21, 32-41.