(1)
วารสารอาหารและยา ก. มุมหนังสือ. TFDJ 2018, 20, 85-86.