[1]
วงษ์พูล ณ. and พุ่มคำ ใ. 2018. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. Thai Food and Drug Journal. 21, 3 (Aug. 2018), 9–13.