[1]
อัศวกิจวิรี ว., ยูงทอง ว., อัศวเมฆิน อ. and วิริยะบัญชา ว. 2018. การพัฒนาแนวทางการประเมินแผนการจัดการความเสี่ยงในการทบทวนทะเบียนตำรับยา : กรณีศึกษายา epoetin. Thai Food and Drug Journal. 21, 2 (Aug. 2018), 65–76.