รำลึกพระคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย พากเพียร: 80 ปีชาตกาล

Main Article Content

Sittisak Honsawek
Pongsak Yuktanandana

Abstract

ท่านอาจารย์หมอวินัย พากเพียร มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่พวกเราควรเคารพท่านในฐานะเป็น ครู หมอ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ ท่านได้ทำประโยชน์เป็นคุณูปการต่อ คณะแพทยศาสตร์ ต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          ต่อสมาคมวิชาชีพต่างๆ และต่อสังคมโดยส่วนรวมมากมาย ชีวิตของท่านคือการทำงานตลอดเวลา อย่างไรก็ตามท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมโดยส่วนรวมและต่อประเทศชาติ อันควรที่แพทย์อนุชนรุ่นหลังควรยึดถือเป็นแบบอย่างตลอดไป

Article Details

Section
Editorial