ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์: คุณูปการต่อแพทยศาสตร์ศึกษา

Main Article Content

Sittisak Honsawek

Abstract

ถ้าย้อนกลับไปราว 50 ปีก่อน ผู้บุกเบิกและให้ แนวคิดรวมทั้งก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตรศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำคัญยิ่งคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ท่านเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและสนใจอย่างจริงจัง                      ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 โดยได้ศึกษาที่ประเทศสหราชอาณาจักร ท่านมีส่วนสำคัญยิ่งในการจัดประชุมปฏิบัติการทาง แพทยศาสตรศึกษา            สำหรับการประชุมการศึกษาแห่งชาติ

Article Details

Section
Editorial